کمیسیون رسیدگی به شکایات


ماموریت :

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران در راستای ایفای وظایف قانونی خود در زمینه صیانت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبلمان و در چارچوب توافقنامه همکاری با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اقدام به تشکیل کمیسیون رسیدگی به شکایات نموده است. این کمیسیون با هدایت نایب رئیس هیات مدیره اتحادیه و با حضور یک کارشناس مسوول و یک کارمند ثابت از همکاری چندین کارشناس خبره در رسته های مختلف صنعت مبلمان بهره می برد و به ارایه نظر کارشناسی درخصوص پرونده های شکایت خریداران مبلمان از تولید کنندگان و بالعکس و نیز شکایات درونصنفی و برون صنفی اعضا می پردازد. مطابق قانون، سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان در راستای رسیدگی به شکایات و احقاق حقوق مصرف کنندگان مکانیسمی را تدارک دیده که دعاوی قبل از ارجاع موارد شکایات به محاکم قضایی، از طریق همکاری با کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه های تخصصی ذیصلاح بررسی و رسیدگی شود. در این راستا نظر کارشناسی کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه ملاک حل دعوی قرار می گیرد. درصورت عدم پذیرش نظریه کارشناسی اتحادیه از سوی هر یک از طرفین، نظریه کارشناسی اتحادیه همراه با محتویات پرونده جهت ارسال به محاکم قضایی در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار می گیرد. اما در این مسیر نیز نظر کارشناسی اتحادیه و نظرات کارشناسی تکمیلی که از سوی دادگاه از اتحادیه کسب می شود، ملاک تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.

 کمیسیون رسیدگی به شکایات رئیس کمیسیون :

جناب آقای عبدالحسین عباسی