حسن احمدیان


 • رئیس اتحادیه
 • عضو هیات مدیره
 • مدیر عامل شرکت پادایران

عبدالحسین عباسی


 • نایب رئیس اتحادیه
 • عضو هیات مدیره
 • مدیریت نمایشگاه تهران مبل

سهیل عابدی


 • خزانه دار اتحادیه
 • عضو هیات مدیره
 • مدیر عامل شرکت ساجیران ( طرح پردازان صنعت آریا )علی خادم زاده


 • عضو هیات مدیره
 • رئیس کمیسیون نمایشگاهی
 • مدیر عامل شرکت آرتاژ طرح و ایدهداوود ربیع


 • عضو هیات مدیره
 • رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات
 • مدیر عامل شرکت ربیع چوبعلیرضا عباسی


 • عضو هیات مدیره
 • رئیس کمیسیون رفاهی
 • مدیریت کلکسیون مبل پایتختعلی رسول زاده


 • عضو هیات مدیره
 • رئیس کمیسیون مواد اولیه
 • مدیر عامل شرکت پارسیان چوبمسعود دولت نیا


 • بازرس اتحادیه
 • رئیس کمیسیون عضویت
 • مدیر عامل مبل لمکدهرضا نجفی


 • بازرس اتحادیه
 • رئیس کمیسیون توسعه صادرات
 • مدیر عامل گروه مشاوران نامیرامحسن ضیایی


 • دبیر اتحادیه
 • مدیر مسوول مجله فنی مهندسی صنایع چوب، کاغذ و مبلمانحسین افشار


 • بازرس علی البدل
 • مدیر عامل گروه چوب افشارمحمد علی اصلان بیگی


 • عضو علی البدل هیات مدیره
 • مدیرعامل گروه صنعتی اروندانور پاشا باقر پور


 • عضو علی البدل هیات مدیره
 • مدیر عامل شرکت روکش چوبی فیروزکوه